my scandinavian home: Wishing you a fabulous new year….