You forget that a frozen turkey takes FOUR DAYS to thaw / 17 Thanksgiving Turkey Mistakes Everyone Makes (via BuzzFeed)